“    ...    ”                                          
— Someone, somewhere, someday